Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
§1.
Postanowienia wstępne

1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Aleksandrę Mysiorek, prowadzącą działalność nierejestrowaną pod firmą Niezła Bania z siedzibą w Kamieńcu Ząbkowickim, za pośrednictwem sklepu internetowego dostępnego pod adresem
internetowym www.niezlabania.pl (zwanego dalej: „Sklepem Internetowym”).
2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego i określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

§2.
Definicje

Sprzedawca – Aleksandra Mysiorek prowadząca działalność nierejestrowaną pod firmą Niezła Bania z siedzibą w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Paczkowska 5, 57 – 230 Kamieniec Ząbkowicki.
Klient – podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa sprzedaży.
Konsument – osoba fizyczna dokonująca ze sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu Internetowego.
Sklep Internetowy – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.niezlabania.pl
Strona Internetowa Sklepu – strony internetowe pod którymi Sprzedawca prowadzi Sklep Internetowy, działające w domenie www.niezlabania.pl
Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży zawarta na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie, pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.
Umowa sprzedaży – umowa zawarta na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie, pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.
Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu Internetowego), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
Dni robocze – oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
Dostawa – czynność faktyczna polegająca na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy, Towaru określonego
w zamówieniu.
Dostawca – podmiot, który zawodowo zajmuje się dokonywaniem dostawy towarów, przykładowo:
a) firma kurierska;
b) Poczta Polska S.A. z siedzibą w Warszawie.
Towar – produkt przedstawiony przez Sprzedawcę za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, mogący być przedmiotem umowy sprzedaży.
Trwały nośnik– materiał lub narzędzie umożliwiające Klientowi lub Sprzedawcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.

§3.
Postanowienia ogólne i korzystanie ze Sklepu Internetowego

1. Wszelakie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, Strony Internetowej Sklepu, a także do wzorców, formularzy, logotypów zamieszczanych na Stronie Internetowej Sklepu należą do
Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem oraz za zgodą Sprzedawcy wyrażoną w formie pisemnej.
2. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:
a. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Mozilla Firefox,
b. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
c. włączona obsługa plików cookies,
3. Sprzedawca stosuje mechanizm plików „cookies”, które podczas korzystania przez Klientów ze Strony Internetowej Sklepu, zapisywane są przez serwer Sprzedawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Klienta. Stosowanie plików „cookies” ma na celu poprawne działanie Strony
Internetowej Sklepu na urządzeniach końcowych Klientów. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Klienta oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Klientów ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Każdy Klient może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Sprzedawca wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Strony Internetowej Sklepu.
4. W celu złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu oraz w celu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.
5. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Klienta Sklepu Internetowego, Strony Internetowej Sklepu, Towaru lub usług nieodpłatnych świadczonych przez Sprzedawcę, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub
naruszający dobra osobiste osób trzecich.
6. Sprzedawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które
zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet.
7. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu Internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
8. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Towary znajdujące się w asortymencie Sklepu Internetowego możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych
i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
9. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT) i nie zawierają informacji odnośnie kosztów Dostawy i wszelkich innych kosztów, które Klient będzie zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży, o których Klient będzie poinformowany przy wyborze sposobu Dostawy i składaniu zamówienia.

§4
Kontakt ze Sklepem Internetowym

1. Adres Sprzedawcy: Aleksandra Mysiorek, ul. Paczkowska 5, 57-230 Kamieniec Ząbkowicki
2. Adres e-mail Sprzedawcy: kontakt@niezlabania.pl
3. Numer telefonu Sprzedawcy: 668 393 878
4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy 41 1050 1575 1000 0022 9704 4949
5. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
6. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w dni robocze, w godzinach: 09:00 – 17:00

§5
Zasady składania Zamówienia

1. Wszelkie informacje dotyczące towarów widniejące na stronie internetowej sklepu, w tym w szczególności ceny, opisy towarów, katalogi, foldery, broszury, inne materiały informacyjne lub reklamowe, a także informacje zawarte na stronie www.niezlabania.pl kierowane przez Sprzedawcę do odbiorców i potencjalnych Kupujących nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a są wyłącznie zaproszeniem do rozpoczęcia negocjacji. Kupujący składając Zamówienie w Sklepie internetowym składa ofertę kupna towaru za cenę wskazaną na stronie sklepu. Cena i opis towaru mają charakter wiążący dopiero od momentu potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę.
2. Zamówienia i Rezerwacje w Sklepie internetowym mogą być składane poprzez stronę internetową www.niezlabania.pl
3. Złożenie Zamówienia lub Rezerwacji wymaga podania następujących prawidłowych danych: imienia i nazwiska lub nazwy firmy, dokładnego adresu zamieszkania lub siedziby, adresu e-mail, telefonu kontaktowego, numeru NIP (dotyczy tylko podmiotów nabywających towary w ramach prowadzonej działalności gospodarczej i służy do prawidłowego wystawienia faktury bez VAT).
4. Użytkownik może wprowadzać zmiany w Zamówieniu lub Rezerwacji poprzez:
a) kontakt telefoniczny: 668 393 878
b) pocztą elektroniczną na adres: kontakt@niezlabania.pl.
5. Zamówienia po potwierdzeniu ich przyjęcia do realizacji realizowane są w kolejności ich składania. Za moment przyjęcia Zamówienia do realizacji uważa się przekazanie zamawiającemu informacji o nadaniu statusu „Przyjęto do realizacji”. Z tą chwilą umowę uważa się za zawartą.

§6
Oferowane metody dostawy oraz płatności

1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Towaru:
a) Paczkomaty InPost
b) Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa,
2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
a) Płatność za pobraniem,
b) Płatność przelewem na konto Sprzedawcy,
c) Płatności elektroniczne,
d) płatność kartą płatniczą.
3. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się na stronach Sklepu Internetowego.
4. Klient jest każdorazowo informowany przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu o terminie w jakim jest zobowiązany dokonać płatności za zamówienie w wysokości wynikającej z zawartej Umowy sprzedaży.
5. W wypadku niewywiązania się przez Klienta z płatności w terminie, o którym mowa w § 6 ust. 4 Regulaminu, Sprzedawca wyznacza Klientowi dodatkowy termin na dokonanie płatności i informuje o nim Klienta na Trwałym nośniku. Informacja o dodatkowym terminie na dokonanie płatności zawiera również informację, że po bezskutecznym upływie tego terminu, Sprzedawca odstąpi od Umowy sprzedaży. W wypadku bezskutecznego upływu drugiego terminu na dokonanie płatności, Sprzedawca prześle Klientowi na Trwałym nośniku oświadczenie o odstąpieniu od umowy na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.

§7
Dostawa

1. Sprzedawca realizuje dostawę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Dostawcy towar bez wad będący przedmiotem Umowy sprzedaży lub wydać towar bez wad Klientowi w przypadku odbioru osobistego.
3. Sprzedawca zamieszcza na Stronie Internetowej Sklepu informację o liczbie dni roboczych potrzebnych do dostawy i realizacji zamówienia.
4. Termin dostawy i realizacji zamówienia wskazany na Stronie Internetowej Sklepu liczony jest od dnia zaksięgowania płatności na rachunku bankowym sprzedawcy za wyjątkiem wyboru przez klienta płatności: „za pobraniem”.
5. Termin dostawy i realizacji zamówienia wskazany na Stronie Internetowej Sklepu liczony jest od dnia zawarcia umowy sprzedaży w przypadku wyboru przez klienta płatności: „za pobraniem”.
6. Zamówione Towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem Dostawcy na adres wskazany w formularzu zamówienia.
7. W dniu wysłania Towaru do Klienta przekazywana jest na adres poczty elektronicznej Klienta informacja potwierdzająca nadanie przesyłki przez Sprzedawcę.
8. Klient obowiązany jest zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki Klient ma prawo żądać od pracownika Dostawcy spisania właściwego protokołu.
9. Sprzedawca, zgodnie z wyborem Klienta, dołączy do przesyłki będącej przedmiotem Dostawy fakturę bez VAT obejmującą dostarczane Towary.
10. Klient w celu otrzymania faktury bez VAT powinien zadeklarować w momencie dokonywania zakupu, że nabywa Towar, jako Przedsiębiorca (podatnik). Zgłoszenie powyższej deklaracji, następuje poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu zamówienia, przed wysłaniem zamówienia do Sprzedawcy.
11. W przypadku zwrotnego odesłania zamówionego Towaru do Sprzedawcy przez Dostawcę, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem drogą elektroniczną lub telefonicznie, ustalając ponownie z Klientem termin Dostawy. Koszt ponownej Dostawy ponosi Klient.

§8
Rękojmia

1. Sprzedawca zapewnia, iż Towaru będący przedmiotem umowy sprzedaży jest pozbawionego wad fizycznych i prawnych. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
2. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć wadliwy Towar na adres Sprzedawcy. W wypadku Klienta będącego Konsumentem koszt dostarczenia pokrywa Sprzedawca. Jeżeli Towar nie będzie posiadał wad fizycznych lub prawnych, Klient będący konsumentem jest zobowiązany zwrócić Sprzedawcy koszty dostarczenia towaru.

§9
Reklamacja

1. Wszelkie reklamacje związane z Towarem lub realizacją Umowy sprzedaży, Klient może kierować w formie pisemnej na adres Sprzedawcy. Sprzedawca w terminie 14 dni od dostarczenia mu reklamacji w formie pisemnej ustosunkuje się do jej treści.

§10
Odstąpienie od Umowy sprzedaży

1. Prawo odstąpienia od zawartej umowy przysługuje Kupującym będącym Konsumentami dokonującym zakupu w drodze umowy zawartej na odległość w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
2. Prawo odstąpienia od zawartej umowy przysługuje także Kupującym będącym Przedsiębiorcami- Konsumentami, dokonującymi zakupu w drodze umowy zawartej na odległość w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Przez Przedsiębiorcę – Konsumenta rozumie się osobę fizyczną zawierającą umowę związaną bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą, jeśli z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
3. Konsument albo Przedsiębiorca-Konsument może odstąpić od zawartej umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta albo Przedsiębiorcę – Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy,
która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
4. Konsument albo Przedsiębiorca-Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy jednoznaczne oświadczenie o odstąpieniu od umowy (np. pismo wysłane pocztą, pocztą elektroniczną na adres: kontakt@niezlabania.pl) . Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
5. W razie skorzystania przez Konsumenta albo Przedsiębiorcę-Konsumenta z możliwości odstąpienia od umowy droga elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi albo Przedsiębiorcy-Konsumentowi potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu na trwałym
nośniku, np.: pocztą elektroniczną.
6. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży towaru zakupionego w zestawie z innym produktem zwrotowi podlega cały zestaw.
7. W przypadku odstąpienia od zawartej umowy Sprzedawca zwraca wszystkie otrzymane od Konsumenta albo Przedsiębiorcy-Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy do Konsumenta albo Przedsiębiorcy-Konsumenta (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta albo Przedsiębiorcy-Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności następuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument albo Przedsiębiorca-Konsument w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument albo Przedsiębiorca-Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Konsument albo Przedsiębiorca-Konsument nie ponosi żadnych opłat w związku ze zwrotem płatności. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta albo Przedsiębiorcy-Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta albo Przedsiębiorcy- Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
8. Konsument albo Przedsiębiorca-Konsument ma obowiązek odesłać lub przekazać zwracaną rzecz na adres widniejący na dowodzie zakupu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do
zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Przesłanie wraz ze zwracanym towarem dowodu zakupu przyśpieszy znacząco czas procesowania zwrotu.
9. Konsument albo Przedsiębiorca-Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy do Sprzedawcy.
10. Zwracany towar musi być kompletny (w oryginalnym opakowaniu, nienoszącym śladów użycia). Konsument albo Przedsiębiorca-Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny dla stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
11. Prawo odstąpienia od zawartej umowy nie przysługuje Konsumentowi albo Przedsiębiorcy- Konsumentowi w przypadkach wymienionych w art. 38 pkt 1 – 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, a w szczególności w odniesieniu do umowy:
a) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użyci;
c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
d) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
12. Odsyłany towar zaleca się należycie zabezpieczyć tak by nie uległ uszkodzeniu w transporcie.

§11
Ochrona danych osobowych

1. Zasady ochrony Danych Osobowych zostały zawarte w Polityce prywatności.

§12
Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Konsument, który nie chce przenosić sporu ze Sprzedawcą na drogę sądową, ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Postępowanie w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich jest prowadzone
zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U. z 2016 r. poz. 1823) i może ono polegać na:
a) umożliwieniu zbliżenia stanowisk stron w celu rozwiązania sporu przez jego strony,
b) przedstawieniu stronom propozycji rozwiązania sporu,
c) rozstrzygnięciu sporu i narzuceniu stronom jego rozwiązania.
2. Wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich następuje na wniosek Konsumenta. Postępowania prowadzą podmioty uprawnione, legitymujące się aktualnym wpisem do rejestru prowadzonego przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Każdy podmiot uprawniony prowadzi stronę internetową umożliwiającą łatwy dostęp do informacji dotyczących prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich i pozwalającą na złożenie wniosku o wszczęcie tego postępowania i przekazanie dokumentów, które powinny być dołączone do tego wniosku w postaci elektronicznej. Podmiot uprawniony udostępnia do wiadomości publicznej m.in.
informacje o rodzajach sporów konsumenckich, których rozwiązywaniem zajmuje się dany podmiot uprawniony, jak również o regulacjach, które są stosowane przez podmiot uprawniony w ramach rozwiązywania sporów konsumenckich, w szczególności obowiązujący w tym podmiocie regulamin.
3. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą, korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
4. Kupujący będący Konsumentem, chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów może złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage
5. Skorzystanie z alternatywnych metod rozstrzygania sporów jest możliwe tylko i wyłącznie, gdy obie strony wyrażą zgodę na rozstrzygnięcie sporu w tym postępowaniu.

§13
Postanowienia końcowe

1. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze Strony Internetowej Sklepu.
2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Sprzedawcę do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od dnia opublikowania na Stronie Internetowej Sklepu. Sprzedawca poinformuje Klienta na 7 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną zawierającej odnośnik do tekstu zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę, co skutkuje rozwiązaniem umowy.
3. Różnice w wizualizacji Towaru w Sklepie Internetowym i na komputerze Klienta wynikające z indywidualnego ustawienia komputera Klienta. Towar
z różnych partii może różnić się między sobą kolorystyką.
4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przepisy prawa.
5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2021